Dizajn eksterijera

TERENSKI RAD

razgovor s klijentom, izmjera i provjera podloge, određivanje zona u skladu s željama i potrebama klijenta

RAZRADA IDEJE

izrada preliminarnog nacrta (skica) sa ciljem usklađivanja finalnog dizajna sa željama klijenta

TLOCRTNI RASPORED I OBLIKOVANJE POVRŠINA I ELEMENATA

definiranje idejnog rješenja (razdioba površina i definiranje gabarita građenih struktura) i funkcionalna dispozicija sadržaja /zoning i načelna specifikacija primijenjenog biljnog materijala

PLAN SADNJE I PLAN OPREME, SADRŽAJA I VRTNO TEHNIČKE OBRADE POVRŠINA

temeljita diferencijacija biljnih vrsta i količina, definiranje preostale opreme (vrtni elementi) i obrade površina

ILUSTRATIVNI ILI 3D PRIKAZI

3d vizualizacija detalja krajobraznog projekta

IZRADA TROŠKOVNIKA

opis pojedinih stavki radova s popisom radova prema vrstama i grupama te navedenim količinama svih planiranih materijala